Partners

Partners

Stichting Heyerhoven ontwikkelt Parc Zaarderheiken. De stichting is een samenwerking en bundeling van bedrijven met expertise op vastgoed-, en gebiedsontwikkeling. Zij heeft als doel het realiseren van een duurzame interactie tussen natuur, cultuur en economie. Stichting Heyerhoven creëert een omgeving waar bedrijven elkaar ontmoeten en regionale activiteiten plaatsvinden. Voor de natuurontwikkeling van Parc Zaarderheiken werkt de stichting samen met diverse partijen.

EU subsidie

Voor de herstelwerkzaamheden van de Mierbeek participeert Stichting Heyerhoven in een door de Europese Unie (EU) gesubsidieerd project. EU verleent subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen tot de uitvoering van een programma of het beleid van de EU.

Provincie Limburg

Provincie Limburg werkt veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisatie. Zo zorgt de provincie Limburg onder andere voor milieu, energie en klimaat en voor natuurbeheer, natuurgebieden en het platteland. Voor de herinrichting van de Mierbeek op Parc Zaarderheiken participeert Provincie Limburg in een door de EU gesubsidieerd project.

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon én voldoende water. Ook monitoren ze de waterkwaliteit in de beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. Voor de herinrichting van de Mierbeek op Parc Zaarderheiken neemt Waterschap Limburg deel aan een door de EU gesubsidieerd project.

Ontwikkelbedrijf Greenport

De regio Greenport Venlo is economisch sterk in ontwikkeling en van nationaal en internationaal belang. Dit unieke gebied bestaat uit bedrijven in de sectoren agro, voeding, handel en logistiek vestigingsmogelijkheden. Daarnaast is er een campus en wordt 400 ha natuur verbeterd of nieuw aangelegd. Dit wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Samen met Staatsbosbeheer is het Ontwikkelbedrijf eigenaar van de gronden van Parc Zaarderheiken en geven deze in erfpacht uit aan Stichting Heyerhoven.

 

Staatsbosbeheer

Stichting Heyerhoven realiseert de natuurontwikkeling van Parc Zaarderheiken in samenspraak met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland en is de grootst bos- en natuurbeheerder in Nederland. Ze beheren ofwel houden de natuur in stand. Ook herstellen en ontwikkelen ze bossen, natuurgebieden en het landschap in de gebieden van Staatsbosbeheer. Ze bevorderen de recreatie in zoveel mogelijk gebieden en leveren een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen.